Disclaimer

Juridische informatie

Inhoud van de website

Het stadsbestuur van Roeselare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Het stadsbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Wanneer het stadsbestuur van Roeselare verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het stadsbestuur onmiddellijk overgaan to verbetering of aanvulling.

Intellectuele eigendom

Deze website is een geesteskind dat beschermd wordt door de wet op de intellectuele eigendom. De website in z’n geheel, en elk van de elementen waaruit hij is samengesteld (zoals teksten, gegevensbestanden, evenementen, boomstructuren, software, animaties, beelden, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek) zijn de exclusieve eigendom van Stad Roeselare. Enkel zij zijn gerechtigd om zich te beroepen op de hieraan gerelateerde rechten van intellectuele eigendom.
Bijgevolg en bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Economisch recht en van de internationale conventies, is het verboden om de website in zijn geheel of de elementen waaruit hij is samengesteld af te beelden, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te exploiteren en dit op gelijk welke drager of op gelijk welke manier, voor andere doelstellingen dan die van jouw persoonlijk privégebruik zonder commerciële bijbedoelingen, tenzij je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg van Stad Roeselare.

Bij overtreding van deze bepalingen stel je jezelf bloot aan de in het Wetboek van Economisch recht en in het Strafwetboek voorziene sancties, meer bepaald met betrekking tot schending van auteursrechten en merkenrecht, evenals aan deze voorzien in het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft wettelijke aansprakelijkheid.

Handelsmerken

De merken, logo’s en domeinnamen die voorkomen op de website zijn exclusief eigendom van Stad Roeselare. Elke namaak of gebruik van deze merk- of domeinnamen, op welke manier ook en voor welke doelstelling ook, is verboden. Hyperlinks naar de website mogen enkel gemaakt worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Stad Roeselare. Deze toelating kan ook op elk moment en zonder enige schadeloosstelling terug worden ingetrokken.

Hyperlinks

De website van de stad Roeselare kan hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De stad Roeselare kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website van de stad Roeselare is op eigen risico.